Image for post
Image for post

#LetterFromTheCEO

Od września 2019 roku mam przyjemność pełnić funkcję prezesa spółki DoxyChain, która tworzy innowacyjną platformę do zarządzania cyfrowymi dokumentami. Dzisiaj, podsumowując ostatnie 12 miesięcy, jestem dumny z tego co dotychczas osiągnęliśmy oraz jak zaplanowaliśmy rozwój naszej spółki oraz produktów na najbliższe lata.

Podsumowanie

Rok 2020 był rokiem ciężkim, wymagającym szczególnych zachowań, wielu ograniczeń i wyrzeczeń. Rok 2020 to wreszcie rok zmian — transformacji rynku, zmiany sposobu prowadzenia biznesu jak i samych nas.

Jest to czas, kiedy zrozumieliśmy jaki jest prawdziwy potencjał naszego biznesu oraz konieczność cyfryzacji. …

DoxyChain

A solution for documents #digitisation and management backed by #blockchain technology and electronic #signatures.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store