Rok 2020 w DoxyChain

#LetterFromTheCEO

Podsumowanie

  • inwestycja naszego Anioła Biznesu Jacek Bajorek, która umożliwiła nam ciągły rozwój spółki,
  • poszerzyliśmy zespół o kolejne 8 utalentowanych osób (bardzo Wam dziękuję za wsparcie i tytaniczną pracę),
  • 2020 rok zaczęliśmy od spotkania z Ministrem Cyfryzacji Panem Markiem Zagórskim po zwycięstwie Hackathonu jeszcze w 2019 a zakończyliśmy w na drugim miejscu wśród topowych blockchainowych startupów w German Blockchain Awards organizowanym przez BLOCKROCKET,
  • udało nam się nawiązać partnerstwa z czołowymi międzynarodowymi firmami oraz stowarzyszeniami na terenie Unii Europejskiej,
  • mieliśmy możliwość prezentowania naszego rozwiązania na dużych międzynarodowych konferencjach, m.in w Singapururze, Barcelonie, Londynie, USA czy na @Crypto Assets Conference we Frankfurcie,
  • nawiązaliśmy też relacje i partnerstwa z akceleratorami z Estonii, UK, USA, Kataru i Singapuru.

Dziękuję

Wnioski

--

--

A solution for documents #digitisation and management backed by #blockchain technology and electronic #signatures.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DoxyChain

A solution for documents #digitisation and management backed by #blockchain technology and electronic #signatures.